Contact

Réidener Wanterlaf asbl
4, um Grehs
L-8540 Ospern
E-Mail: wanterlaf@pt.lu

Webmaster: Claude Conrardy
E-Mail: ccla@pt.lu

Président:
Fernand Thill
Vize-président:
San Fernandez
Secrétaire:
Claude Conrardy
Trésorier:
Fernand Thill
Membres du comité:
Nico Espen
Claudio Valent
David Valent
Christian Kerschen
Victor Otto
Charles Welter
Romain Hoffmann
Jérome Feltz
Mario Martins