Manifestatiounen am Kanton Réiden

23.03.23 - Réiden/Atert - Handball
23.03.23 - Ell - Concert an der Kierch
25.03.23 - Réiden/Atert - Handball
25.03.23 - Réiden/Atert - Kropemann Cup (ALR)
25.03.23 - Biekerech - Polyphonic Spring Beck
25.03.23 - Rindschleiden - Jazz & Classic
25.03.23 - Biekerech - WesTour Ouschteren
26.03.23 - Réiden/Atert - Football (FCPR-USF)
26.03.23 - Biekerech - Ouschteree'ërsich
26.03.23 - Useldeng - Ouschteren un der Atert
26.03.23 - Arsdorf - Letzebuerger Metteg
28.03.23 - Réiden/Atert - Laftreff - 18h45 - RDV: Relais Postal
29.03.23 - Réiden/Atert - Porte Ouverte
30.03.23 - Réiden/Atert - Audition Piano
31.03.23 - Préizerdaul - After Work / Konter a Matt
01.04.23 - Réiden/Atert - Grouss Botz
02.04.23 - Rambrouch - Fierkelsmaart
02.04.23 - Rambrouch - Fierkel um Spiess
04.04.23 - Réiden/Atert - Laftreff - 18h45 - RDV: Relais Postal
08.04.23 - Préizerdaul - Ouschterparty
09.04.23 - Préizerdaul - Ausstellung / Thé Dansant
10.04.23 - Préizerdaul - Ouschtermaart
11.04.23 - Réiden/Atert - Laftreff - 18h45 - RDV: Relais Postal
14.04.23 - Préizerdaul - Vernissage/Expo
15.04.23 - Préizerdaul - Arts Expo
16.04.23 - Préizerdaul - Arts Expo
18.04.23 - Réiden/Atert - Laftreff - 18h45 - RDV: Relais Postal
22.04.23 - Useldange - Girls Footballday
22.04.23 - Elvange (Biekerech) - Galaconcert
25.04.23 - Réiden/Atert - Laftreff - 18h45 - RDV: Relais Postal
30.04.23 - Ell - Méenuecht
01.05.23 - Biekerech - Semi-Marathon (Lafen)
01.05.23 - Nidderpallen - Hobbymaart
13.05.23 - Biekerech - Nuit du Sport
29.05.23 - Useldeng - Football Camp fir Kanner
30.05.23 - Useldeng - Football Camp fir Kanner
31.05.23 - Useldeng - Football Camp fir Kanner
11.06.23 - Rambrouch - Rando bières